Νέα Διαδικασία για τη μη φορολόγηση ανείσπρακτων μισθωμάτων Νόμος 4346/2015

Το Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Κωνσταντέλλου (www.konstadellos.gr) σας ενημερώνει για τις τελευταίες τροποποιήσεις που επέφερε στο ζήτημα της φορολόγησης των ανείσπρακτων μισθωμάτων, ο Νόμος 4346/2015 για τις επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

 

Ειδικότερα με το άρθρο 11 του Νόμου προβλέπεται ότι :

«1. Στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής :

«4. Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

2.     Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά».

Ως εκ τούτου εφεξής, μετά την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης των μισθωμάτων προς το Δημόσιο θεσπίζεται νέα διαδικασία για τη μη φορολόγηση των μισθωμάτων που αποκτώνται από 01.01.2015 και τίθεται ως προαπαιτούμενο - προκειμένου να μην θεωρηθούν αυτά ως εισόδημα για το φορολογούμενο ιδιοκτήτη που δεν τα εισέπραξε - να στραφεί εκείνος δικαστικά σε βάρος του μισθωτή και να ασκήσει τα πρόσφορα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικότερα ο εκμισθωτής θα πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία να έχει επιτύχει, την έκδοση σε βάρος του μισθωτή διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστικής απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση να έχει ασκήσει εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μη φορολογηθεί για τα ανείσπρακτα μισθώματα που θα αναφέρει στα σχετικά δικόγραφα.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα μισθώματα που τυχόν θα εισπραχθούν αποδεδειγμένα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, θα φορολογηθούν στο ίδιο έτος κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8 Ν. 4172/2013 που ορίζει ότι το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Για τους λόγους αυτούς οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να προβούν εγκαίρως στις δέουσες δικαστικές ενέργειες προκειμένου να μην φορολογηθούν για μισθώματα που δεν εισέπραξαν.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.