Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά: Εκπνοή Προθεσμίας για έναρξη καταβολής του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

 

Μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4161/2013 (ΦΕΚ 143 / 14.06.2013) στον Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του ανωτέρω νόμου και εκκρεμεί η εκδίκασή αυτών, υποχρεούνται εφεξής να καταβάλλουν προς τις πιστώτριες τράπεζες σε μηνιαία βάση ποσό ελάχιστης

καταβολής που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης προς κάθε πιστωτή. Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 5§2 Ν.3869/2010 όπως ισχύει τροποποιημένο, το συνολικό ποσό καταβολής προς όλους τους πιστωτές δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των Ευρώ σαράντα (40,00 €).

Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις του άρθρου 8 § 5 του νόμου που αναφέρεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλους λόγους ιδίας βαρύτητας, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι δυνατό να προσδιοριστούν από το δικαστήριο δόσεις κατώτερες του ορίου των σαράντα ευρώ ή και μηδενικές δόσεις.

 

( H δημοσίευση έγινε από τον Δικηγόρο Νικόλαο Κωνσταντέλλο http://www.konstadellos.gr. Παρακαλώ μην αφαιρέσετε τον σύνδεσμο σε περίπτωση αναδημοσίευσης.)

      Προς το σκοπό αυτόν θα πρέπει, όλοι όσοι έχουν υποβάλλει αιτήσεις στο παρελθόν, να ζητήσουν από τις τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές τους, να τους χορηγήσουν σχετική βεβαίωση για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης και εφεξής να καταβάλλουν το ποσό αυτό, διαφορετικά σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ο πιστωτής / τράπεζα έχει δικαίωμα να ζητήσει δικαστικώς την έκπτωση του οφειλέτη από την διαδικασία της υπαγωγής στο Ν.3869/2010.

      Με δεδομένο λοιπόν ότι η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14.06.2013 θα πρέπει να επισπευτούν οι ενέργειες από τους οφειλέτες και να ξεκινήσει άμεσα η καταβολή των δόσεων στο επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να μην κινδυνεύσει η υπαγωγή τους στο νόμο για τη ρύθμιση / διαγραφή των χρεών τους και την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.