ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Μεταφράσεις ιδιωτικών & δημόσιων εγγράφων.

Το Δικηγορικό Γραφείο είναι σε θέση να παρέχει επίσημες μεταφράσεις παντός είδους ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων και ιδίως πτυχίων εκμάθησης ξένων γλωσσών και ιατρικών πιστοποιητικών και εγγράφων.

Οι μεταφράσεις μπορούν να αφορούν ξενόγλωσσα έγγραφα που απαιτείται να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα, έγγραφα στην ελληνική γλώσσα που πρέπει να μεταφραστούν επίσημα σε κάποια άλλη γλώσσα. Οι γλώσσες από και προς τις οποίες παρέχονται μεταφράσεις από το γραφείο είναι κατά κύριο λόγο τα Αγγλικά, ωστόσο σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, παρέχουμε την δυνατότητα επικυρωμένων και έγκυρων μεταφράσεων στις περισσότερες ξένες γλώσσες του κόσμου. Πέραν της μετάφρασης, το γραφείο αναλαμβάνει τη διαδικασία αίτησης και λήψης “επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης" (Apostille), για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί στην Αθήνα. Η σφραγίδα "Apostille" είναι απαραίτητη προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.